WEDSTRIJDREGLEMENT
NK Wintertriathlon Heren lange afstand,
NK Wintertriathlon Dames middenafstand,
NK Wintertriathlon Jeugd/Junioren sprintafstand,
Wintertriathlon Heren middenafstand,
Wintertriathlon H/D sprintafstand,
Wintertriathlon Estafette lange afstand


Reglement
Het wedstrijdreglement van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) is van toepassing, inclusief de voor wintertriathlons geldende bepalingen. De overige NTB-reglementen zijn eveneens van toepassing, onder andere het Organisatie- en Dopingreglement.

Een uittreksel van de belangrijkste en aanvullende bepalingen zijn hierna afgedrukt.

Omvang
Het NK wintertriathlon lange afstand en de wt-estafette bestaan uit 20 km lopen, 100 km fietsen en 40 km schaatsen. De NK wintertriathlon middenafstand voor dames en de wintertriathlon bestaan uit 10 km lopen, 50 km fietsen en 20 km schaatsen.
De NK wintertriathlon sprint voor jeugd en junioren en de wintertriathlon bestaan uit 5 km lopen, 25 km fietsen en 10 km schaatsen.


Datum / Locatie
De wedstrijden worden gehouden op de laatste zaterdag van oktober, vanuit het sport- en evenementencomplex DeSmelt aan het Stadsbroek in Assen.

Start
09:00 uur NK WT Jeugd/Junioren sprintafstand en Wintertriathlon H/D sprintafstand
09:30 uur NK WT Dames middenafstand en Wintertriathlon Heren middenafstand
10:00 uur NK Wintertriathlon Heren lange afstand
10:30 uur WT Estafette D/H lange afstand

Startformaliteiten
Het startbureau is op de wedstrijddag van 07.00 tot 10.15 uur geopend.
Na het tonen van de NTB-licentie of een legitimatiebewijs met foto en het ondertekenen van de verantwoordelijkheidsuitsluiting zullen de wedstrijdbescheiden worden uitgereikt.

Deelname
Deelneming staat open voor jongens en meisjes 14/15 jaar, heren en dames 16 jaar en ouder, die in het bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie van de NTB, of een daglicentie (tegen betaling op het startbureau te verkrijgen), en een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen.
Deelneming geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schaden, voortvloeiend uit deelneming aan de Wintertriathlon Assen.

Inschrijven
Inschrijvingen zullen alleen geaccepteerd worden als er op het inschrijfformulier een juiste machtiging is ingevuld voor incasso van het inschrijfgeld. Bij schriftelijke annulering van deelname tot uiterlijk twee weken vóór de wedstrijddatum wordt het inschrijfgeld, na aftrek van € 10,-- administratiekosten, gerestitueerd. Na deze datum worden geen inschrijfgelden terugbetaald.

Groepsindeling NK WT Heren lange afstand
NK heren masters 20 t/m 39 jaar NK heren masters 55 t/m 59 jaar
NK heren masters 40 t/m 44 jaar NK heren masters 60 t/m 64 jaar
NK heren masters 45 t/m 49 jaar NK heren masters 70 jaar +
NK heren masters 50 t/m 54 jaar

Groepsindeling NK WT Dames middenafstand en Wintertriathlon Heren middenafstand
NK dames masters 20 t/m 39 jaar NK dames masters 60 t/m 64 jaar
NK dames masters 40 t/m 44 jaar NK dames masters 70 jaar +
NK dames masters 45 t/m 49 jaar Heren masters 20 t/m 39 jaar
NK dames masters 50 t/m 54 jaar Heren masters 40 t/m 49 jaar
NK dames masters 55 t/m 59 jaar Heren masters 50 jaar en ouder

Groepsindeling NK WT Jeugd en Junioren sprint en Wintertriathlon sprint
NK jongens/meisjes jeugd 14 14 t/m 15 jaar heren/dames masters 20 t/m 39 jaar
NK heren/dames junioren 16 16 t/m 17 jaar heren/dames masters 40 t/m 49 jaar
NK heren/dames junioren 18 18 t/m 19 jaar heren/dames masters 50 jaar en ouder

Samenvoegen Groepen
Bij een deelname van minder dan drie personen in enige van bovengenoemde categorieën is de organisatie gerechtigd deze met andere samen te voegen.

Algemene Gedragsregels
Bij triatlon, duatlon, aquatlon en andere multi-sport evenementen zijn veel deelnemers betrokken. Wedstrijdtactiek maakt deel uit van de interactie tussen deelnemers. Deelnemers dienen:

Doping
De NTB veroordeelt het gebruik van middelen die kunstmatig prestaties bevorderen. Deelnemers dienen het dopingreglement van de NTB na te leven en worden geacht kennis te hebben genomen van de hierin opgenomen
bepalingen, inclusief de geldende lijst van niet-toegestane middelen.

Diskwalificatie
Een overtreding kan leiden tot diskwalificatie.


In kennis stellen
Officials kunnen een overtreding aangeven via:

Procedure na diskwalificatie
Een deelnemer mag de wedstrijd afmaken, als hij van een official een diskwalificatie heeft ontvangen. De deelnemer kan in beroep gaan tegen deze diskwalificatie overeenkomstig de voorschriften van het wedstrijdreglement.

Limieten/Tussenlimiet
Door de organisatie zullen de volgende limieten worden gehanteerd:

  NK lange afstand: (NK) middenafstand: (NK) sprintafstand: Estafette:
limiet lopen: 2 uur na de starttijd 1 uur na starttijd 0.30 uur na de starttijd 1.50 uur na starttijd
limiet fietsen: 6 uur na de starttijd 3 uur na starttijd 1.30 uur na de starttijd 5.40 uur na starttijd
eindlimiet: 8 uur na de starttijd 4 uur na starttijd 2 uur na de starttijd 7.30 uur na starttijd
tussenlimiet: 4 uur en 45 minuten na de starttijd
(begin 2e ronde fietsen)
     

Wedstrijdnummers/Transponder (chip)
De wedstrijdnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd (geen losse hoekpunten) en als volgt te worden gedragen:

Het op enige wijze veranderen van de nummers (bijv. het afplakken van de sponsornaam) leidt tot diskwalificatie. De wedstrijdnummers kunnen tot 1 uur na het verstrijken van de eindlimiet worden ingeleverd.
De transponder (ten behoeve van de tijdwaarneming) dient zichtbaar om het linker- of rechter enkel te zijn bevestigd.

Lopen
Afstanden worden door middel van borden aangegeven.
Op een tweetal plaatsen zijn verzorgingsposten ingericht.
Eigen verzorgingsmiddelen mogen alleen in het daarvoor aangegeven gebied (bij de officiële verzorgingsposten) worden aangereikt.
Buiten deze gebieden is verzorging niet toegestaan.
Het is verzorgers niet toegestaan zich in wisselzones te bevinden.
Het afsnijden van bochten en het lopen door bermen is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan een loper/de lopers op het parkoers op enigerlei wijze te volgen.
De deelnemer:

Veiligheid richtlijnen
De verantwoordelijkheid om het juiste parcours te volgen ligt bij de deelnemer. Een deelnemer die naar de mening van officials een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan verwijderd worden uit de wedstrijd.


Niet-toegestane Materialen
Breekbare materialen (b.v. glazen bidons), zijn niet toegestaan.

Fietsen
Afstanden worden door middel van borden aangegeven.
Langs het parcours zijn twee verzorgingsposten ingericht.
Eigen verzorgingsmiddelen mogen alleen in het daarvoor aangegeven gebied (bij de officiële verzorgingsposten) worden aangereikt. Verzorgen buiten deze gebieden is niet toegestaan.
Het is een deelnemer niet toegestaan om:

Gevaarlijk weggedrag
Een deelnemer is verplicht om de verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen tenzij een official andere instructies geeft. Een deelnemer die naar de mening van officials een gevaar voor zichzelf of
anderen oplevert, kan worden gediskwalificeerd en worden verwijderd uit de wedstrijd.
Stayeren
Onder stayeren dient te worden verstaan het voortdurend handhaven van een afstand van minder dan 10 meter tussen twee deelnemers, behoudens het bepaalde elders in dit artikel.
Stayeren is niet toegestaan
In wedstrijden waar het stayerverbod geldt, geldt dat:

Fietsstayerzone
De afmetingen van de stayerzone zijn voor alle deelnemers een rechthoek van 10 meter lang én 2 meter breed. Het centrum van de 2 meter wordt gemeten van de achterkant van het achterwiel. Een deelnemer mag de stayerzone van een andere deelnemer betreden maar dient zich vooruit te verplaatsen in deze zone. De inhaal -manoeuvre mag maximaal 30 seconden in beslag nemen.
Inrijden fietsstayerzone
Een deelnemer mag de stayerzone (onderhevig aan oordeel van officials) in de volgende situaties inrijden:
om veiligheidsredenen;

Inhaaldefinitie
Een deelnemer is ingehaald wanneer het voorwiel van een andere deelnemer voor zijn/haar voorwiel is. Eenmaal ingehaald dan moet de ingehaalde deelnemer direct uit de stayerzone verdwijnen van de leidende deelnemer.
Zwarte Kaart
Het overtreden van het stayerverbod kan leiden tot het uitdelen van een straftijd.
In kennis stellen
Officials kunnen een overtreding aangeven via:

Procedure na het tonen van een zwarte kaart
Een deelnemer die een zwarte kaart heeft ontvangen moet een straftijd uitzitten in de strafbox (duur afhankelijk van de geconstateerde overtreding). De deelnemer is vervolgens zelf verant-woordelijk voor het plaatsnemen in de box en het uitzitten van de straf. De straftijd wordt minimaal verdubbeld (= tijdstraf) indien wordt vastgesteld dat de deelnemer heeft verzuimd plaats te nemen in de strafbox.

Straftijden/tijdstraffen bij één zwarte kaart:

Afstand Straftijd Tijdstraf
Sprintafstand 2 minuten 4 minuten
Middenafstand 4 minuten 10 minuten
Lange Afstand 5 minuten 15 minuten


Bij twee zwarte kaarten worden de straftijden/tijdstraffen verdubbeld.
Bij drie zwarte kaarten volgt automatisch diskwalificatie (zie elders).
De box is gesitueerd juist vòòr de finish van het fietsparkoers.
Tijdens het verblijf in de strafbox is het de deelnemer niet toegestaan iets aan zijn/haar uitrusting te veranderen, zich om te kleden of reeds de schaatsen aan te doen.
Materiaal
Een fiets dient te voldoen aan de volgende karakteristieken:

Helmen
Het dragen van, door een officieel erkende onderzoeksinstantie, goedgekeurde fietshelm is verplicht.
Helmaanpassingen
Aanpassingen aan de helm zijn verboden. Deelnemers moeten altijd hun helm, inclusief gesloten veiligheidssluiting, dragen als zij de fiets bij zich hebben. Dit is vanaf het moment dat zij hun fiets uit het rek halen bij aanvang van het fietsen tot en met het terugzetten van de fiets in het rek na het fietsen.
Niet-toegestane materialen

Schaatsen
In het ijsstadion is een verzorgingspost ingericht. Eigen verzorging is in het aangegeven gebied toegestaan.
Materiaal en kleding
Het parcours dient uitsluitend op schaatsen te worden afgelegd.
De schaatsen mogen geen gevaar voor anderen opleveren.
De schaatsen moeten aan de achtereinden zijn afgerond. Dit wordt bij de ingang van de kleedruimte gecontroleerd.
De te gebruiken kleding moet zijn afgestemd op de te verwachten weersomstandigheden en dient gesloten te worden gedragen.
Het dragen van wanten en/of vingerhandschoenen is verplicht. Geheel of gedeeltelijk ontblote vingers zijn niet toegestaan.
Door de organisator wordt een extra startnummer verstrekt dat op het voorgeschreven rechter dijbeen moet worden gedragen. Het nummer moet zodanig worden bevestigd dat dit (in de schaatshouding) voor controleurs en anderen van de zijkant duidelijk leesbaar is.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van hun materiaal. Hulp van anderen, aannemen van materiaal e.d. is niet toegestaan. Het gebruik van reserve materiaal is alleen toegestaan indien dit door de deelnemer zelf wordt meegenomen.
De organisator draagt zorg voor bewaking van kleding en materiaal van de deelnemers op wisselpunten.
Deelnemers zorgen ervoor dat de te wisselen/gewisselde kleding en materialen voor andere deelnemers geen hinder of gevaar opleveren.
Deelname
Deelnemers zodanig te schaatsen dat voldoende ruimte wordt gelaten om snellere deelnemers te laten passeren. Het is toegestaan zowel links als rechts in te halen.
Deelnemers mogen andere deelnemers niet hinderen of in gevaar brengen. Samenwerking op welke wijze ook is verboden. Op kunstijsbanen zal stayeren niet als samenwerken worden beschouwd.
Deelnemers mogen zich niet in tegenovergestelde richting op het parcours begeven.
Bij het voortijdig beëindigen of verlaten van het parcours dient een deelnemer zich af te melden bij de eerstvolgende registratiepost, dan wel bij het wedstrijdsecretariaat. Het is niet toegestaan daarna weer verder aan de wedstrijd deel te nemen.
Op straffe van diskwalificatie is afsnijden van het parcours niet toegestaan. Bij ontbreken van markering dient de deelnemer het parcours rechtdoor te vervolgen.
De ijsbaan is over de hele lengte in twee schaatsstroken verdeeld. De binnenring is uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan het NK, de buitenzijde wordt bereden door de deelnemers aan de estafette. De deelnemers aan de middenafstand beschikken over de hele baan.

Wijzigingen
De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de wedstrijd te stoppen of het parkoers op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Prijzen/Herinnering
De nummers 1, 2 en 3 in iedere categorie worden door de NTB met eremetaal beloond.
Prijzengelden worden door de organisatie na afloop van het evenement per bankgiro zo spoedig mogelijk uitgekeerd.
Voorlopige uitslagenlijsten zijn na afloop zo spoedig mogelijk en in beperkte oplage bij de infobalie beschikbaar.
Een officieel wedstrijdprotocol zal binnen enkele dagen na de wedstrijd op de website van de Wintertriathlon Assen worden gepubliceerd.
Uitsluitend op vertoon van de wedstrijdnummers en tegen inlevering van de eventueel gehuurde transponder wordt een herinnering aan de Wintertriathlon Assen uitgereikt. Tegen inlevering van twee van de drie wedstrijdnummers kan de fiets uit het parcfermee worden gehaald.

1, 2 en 3
De nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd verplichten zich na afloop op de prijsuitreiking en de persbijeenkomst te verschijnen.

Protesten
Een protest kan worden ingediend tegen: het gedrag van een deelnemer, wedstrijdofficial of de voorwaarden van de wedstrijd. Een deelnemer mag een protest indienen bij de consul mits het feit nog niet eerder is geconstateerd door een official en de wedstrijdleider hierover heeft geoordeeld.
Protesten gedurende de wedstrijd
Een deelnemer die een protest indient tegen een andere deelnemer of een official, dient dit schriftelijk te doen binnen dertig (30) minuten na zijn finish bij de consul.
Protesten met betrekking tot tijdwaarneming
Protesten met betrekking tot een fout in de tijdwaarneming dienen binnen dertig (30) minuten na het bekendmaken van de officieuze uitslagen bij de consul worden ingediend. Een deelnemer kan schriftelijk protest indienen tegen de officiële uitslagen binnen veertien (14) dagen na publicatie hiervan bij het bestuur van de NTB.

PROTEST ALGEMEEN
Een bedrag van € 25,00 moet tegelijk met het indienen van het protest worden betaald. Het bedrag wordt terugbetaald als het protest is toegekend. Een protestformulier kan worden verkregen bij de consul. Op het formulier moet zijn aangegeven:

PROTEST PROCEDURE
Algemeen
Indien een protest wordt ingediend, wordt de hierna beschreven procedure gevolgd:

Wedstrijdleiding
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. De eventuele beslissingen hieruit voortvloeiend zijn bindend.

Estafette

Alle hiervoor genoemde wedstrijdtechnische regels gelden eveneens voor de deelnemers aan de estafette (voor zover niet in tegenspraak met het onderstaande).

Nadere bepalingen m.b.t. de estafette:

Lopen, fietsen en schaatsen:
Op elk onderdeel start één van de leden van het estafetteteam.
Het elkaar aflossen dient te geschieden in de aangegeven wisselzones. Bij de wisseling dient de transponder voor de tijdregistratie te worden overgegeven die door de teamleden om de linker- of rechter enkel gedragen dient te worden. De transponder wordt door de organisatie verstrekt, gelijktijdig met de startnummers.

Limiet- en tussenlimiettijden

Indien de loper of de fietser van het estafette-team niet binnen de geldende limiet in de wisselzone aanwezig is mag het volgende teamlid ná het verstrijken van de boven genoemde limiettijd alsnog vertrekken (het team wordt dan echter niet meer geklasseerd). Het verstrekte oranje polsbandje verschaft de deelnemers toegang tot de kleedruimte én de wisselzones. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn in de wisselzones.

Prijzen/Herinnering
Voor de estafetteteams wordt eremetaal les) beschikbaar gesteld en iedere deelnemer ontvangt een herinnering.