WEDSTRIJDREGLEMENT

MultiTriathlon Inzell
Individueel en Estafette

Reglement
Het wedstrijdreglement van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) is van toepassing, inclusief de voor wintertriathlons geldende bepalingen. De overige NTB-reglementen zijn eveneens van toepassing, onder andere het Organisatie- en Dopingreglement. 
Een uittreksel van de belangrijkste en aanvullende bepalingen zijn hierna afgedrukt. 

Omvang
De Multitriathlon bestaat uit 2 wedstrijdmogelijkheden:

Datum/Locatie
De wedstrijden worden gehouden op 9 februari 2008 in Inzell (Dl) in en om het Eisstadion.

Start
13.00 uur bij het Rathaus in Inzell.

Startformaliteiten
Het startbureau is geopend op:

Deelname
Deelname staat open voor dames en heren van 20 jaar en ouder en voor de estafette dames en heren van 18 jaar en ouder. (Legitimeren bij startbureau!)
Deelneming geschiedt geheel voor eigen risico.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schaden, voortvloeiend uit deelneming aan de Multitriathlon Inzell. 

Groepsindeling multitriathlon

Samenvoegen Groepen
Bij een deelname van minder dan drie personen in enige van bovengenoemde categorieën is de organisatie gerechtigd deze met andere samen te voegen. 

Algemene Gedragsregels
Bij triatlon, duatlon, aquatlon en andere multi-sport evenementen zijn veel deelnemers betrokken. Wedstrijdtactiek maakt deel uit van de interactie tussen deelnemers.
Deelnemers dienen:

Het is verzorgers niet toegestaan zich op het parcours of in de start-, wissel-, verzorgings- of finishzone te begeven, behoudens op die plaatsen die daartoe door de organisator zijn aangewezen. 

Limieten
Door de organisatie zullen de volgende limieten worden gehanteerd:

Wedstrijdnummers/Transponder (chip)
De wedstrijdnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd (geen losse hoekpunten) en als volgt te worden gedragen:

Het op enige wijze veranderen van de nummers (bijv. het afplakken van de sponsornaam) leidt tot diskwalificatie. De wedstrijdnummers kunnen tot 1 uur na het verstrijken van de eindlimiet worden ingeleverd.

De transponder (ten behoeve van de tijdwaarneming) dient om de linker- of rechter enkel zichtbaar (boven de kleding) te zijn bevestigd. Het verstrekte polsbandje verschaft de deelnemers toegang tot de kleedruimte én de wisselzones.

Lopen
Afstanden worden door middel van borden aangegeven. Op een tweetal plaatsen zijn verzorgingsposten ingericht. (5 km en in het Eisstadion)
Eigen verzorgingsmiddelen mogen alleen in het daarvoor aangegeven gebied (bij de officiële verzorgingsposten) worden aangereikt. Buiten deze gebieden is verzorging niet toegestaan. 

Veiligheid richtlijnen
De verantwoordelijkheid om het juiste parcours te volgen ligt bij de deelnemer. Een deelnemer die naar de mening van officials een gevaar vormt voor zichzelf of anderen, kan verwijderd worden uit de wedstrijd. 

Fietsen
Afstanden worden door middel van borden aangegeven. Langs het parcours zijn twee verzorgingsposten ingericht.
Eigen verzorgingsmiddelen mogen alleen in het daarvoor aangegeven gebied (bij de officiële verzorgingsposten) worden aangereikt. Verzorgen buiten deze gebieden is niet toegestaan.

Gevaarlijk weggedrag
Een deelnemer is verplicht om de verkeersregels en de aanwijzingen van de verkeersregelaars te volgen tenzij een official andere instructies geeft.

Materiaal
Gezien het parcours is een ATB-fiets verplicht. 

Helmen
Het dragen van, door een officieel erkende onderzoeksinstantie, goedgekeurde fietshelm is verplicht. 

Schaatsen
De deelnemer dient in zijn slotronde (54e ronde) zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de baan te gaan schaatsen en in verband met de registratie via de finishsluis de wedstrijd te beëindigen.
In het ijsstadion is een verzorgingspost ingericht. Eigen verzorging is in het aangegeven gebied toegestaan.

Materiaal en kleding schaatsen
Het parcours dient uitsluitend op schaatsen te worden afgelegd. De schaatsen mogen geen gevaar voor anderen opleveren. De schaatsen moeten aan de achtereinden zijn afgerond. De te gebruiken kleding moet zijn afgestemd op de te verwachten weersomstandigheden. Het dragen van wanten en/of vingerhandschoenen is verplicht. Geheel of gedeeltelijk ontblote vingers zijn niet toegestaan. Door de organisator wordt een extra startnummer verstrekt dat op het voorgeschreven rechter dijbeen moet worden gedragen. Het nummer moet zodanig worden bevestigd dat dit (in de schaatshouding) voor controleurs en anderen van de zijkant duidelijk leesbaar is. 

Langlaufen
Een deelnemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van het parcours en dit in de voorgeschreven richting af te leggen. Het parcours dient uitsluitend op langlaufski’s te worden afgelegd. Het gebruik van langlaufstokken is toegestaan. Het afsnijden van het parcours is niet toegestaan. De te gebruiken kleding moet zijn afgestemd op de te verwachten weersomstandigheden. Handschoenen zijn verplicht. 

Wisselzone gedrag
Deelnemers moeten altijd hun helm, inclusief gesloten veiligheidssluiting, dragen gedurende het fietsonderdeel. Dit is vanaf het moment dat zij hun fiets uit het rek halen bij aanvang fietsen tot en met het terugzetten van de fiets in het rek na het fietsen. Deelnemers zijn verplicht om hun fiets te plaatsen in het daarvoor bestemde rek op de voor hen bestemde plaats. Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan. 

Wijzigingen
De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de wedstrijd te stoppen of het parkoers op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

Prijzen/Herinnering
De nummers 1, 2 en 3 in iedere categorie worden door de organisatie met eremetaal beloond.
Tevens zal een deel van het inschrijfgeld als prijzengeld worden uitgekeerd. Het prijzenschema (klik hier) wordt op de dag van de multitriatlhon opgehangen in de toegangshal van de sporthal.
Voorlopige uitslagenlijsten zijn na afloop zo spoedig mogelijk en in beperkte oplage bij de infobalie beschikbaar.
Een officieel wedstrijdprotocol zal na de wedstrijd bij de prijsuitreiking in de Festsaal beschikbaar zijn en op de website van de Multitriathlon Inzell (www.inzell.wintertriathlonassen.nl/uitslagen.htm) worden gepubliceerd.
Uitsluitend op vertoon van de wedstrijdnummers en tegen inlevering van de verstrekte transponder wordt een herinnering aan de Multitriathlon Inzell uitgereikt.
Tegen inlevering van twee van de drie wedstrijdnummers kan de fiets uit het parc-fermé worden gehaald. 

1, 2 en 3
De nummers 1, 2 en 3 van de wedstrijd verplichten zich na afloop op de prijsuitreiking te verschijnen. 

PROTESTEN
Een bedrag van € 25,00 moet tegelijk met het indienen van het protest worden betaald. Het bedrag wordt terugbetaald als het protest is toegekend. Een protestformulier kan worden verkregen bij de afgevaardigde van de NTB. 

Wedstrijdleiding
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. De eventuele beslissingen hieruit voortvloeiend zijn bindend.  

Estafette
Alle hiervoor genoemde wedstrijdtechnische regels gelden eveneens voor de deelnemers aan de estafette (voor zover niet in tegenspraak met het onderstaande). 

Nadere bepalingen m.b.t. de estafette: 

Lopen, fietsen, schaatsen of langlaufen
Op elk onderdeel start één van de leden van het estafetteteam. Het elkaar aflossen dient te geschieden in de aangegeven wisselzones. Bij de wisseling dient de transponder voor de tijdregistratie te worden overgegeven die door de teamleden om de linker- of rechter enkel gedragen dient te worden.
De transponder wordt door de organisatie verstrekt, gelijktijdig met de startnummers. 

Limieten

Indien de loper of de fietser van het estafette-team niet binnen de geldende limiet in de wisselzone aanwezig is mag het volgende teamlid ná het verstrijken van de bovengenoemde limiettijd alsnog vertrekken (het team wordt dan echter niet meer geklasseerd).
Het verstrekte polsbandje verschaft de deelnemers toegang tot de kleedruimte én de wisselzones. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn in de wisselzones. 

Prijzen/Herinnering
Voor de winnende estafetteteams wordt eremetaal beschikbaar gesteld en iedere deelnemer ontvangt een herinnering.
Tevens zal een deel van het inschrijfgeld als prijzengeld worden uitgekeerd. Het prijzenschema wordt op de dag van de multitriatlhon opgehangen in de toegangshal van de sporthal.